Informacija o sofinanciranju

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Informacija o sofinanciranju

Naša kmetija je vključena v naslednje ukrepe v okviru Programa razvoja podeželja:

Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Pomoč mladim prevzemnikom kmetije za leto 2012 (ukrep 112)

Urška Perne je ob prevzemu družinske kmetije prejela sredstva iz naslova ukrepa 112 »Pomoč mladim prevzemnikom kmetije« iz Programa razvoja podeželja republike Slovenije. Finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetije je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Povzetek: Urška Perne je pridobila finančno pomoč iz naslova ukrepa 112 »Pomoč mladim prevzemnikom kmetije«. Zavezala se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljala kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2018. Na kmetiji bo ponovno registrirala dopolnilno dejavnost turistične kmetije, ter obnovila opremo in centralno ogrevanje obstoječih apartmajev. S tem bo povečala prihodek ter s tem preživetvene možnosti gorske kmetije. Mlada prevzemnica bo za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavila knjigovodstvo na svoje ime.

Glavne dejavnosti: Kmetija, ki jo je prevzela Urška, je usmerjena v ekološko pridelavo. Na kmetiji so pridobili dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti turistična kmetija. Mlada gospodarica bo na kmetiji uvedla tudi novo dopolnilno dejavnost – razsek in predelavo mesa. Del prihodkov kmetija dobiva tudi iz gozda. Z naložbami v osnovna sredstva bo uvedla inovacije na kmetiji in prispevala k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje. Na kmetiji se je zaposlil njen mož Ambrož.

Cilji:

– Gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva.

– Z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in  varstvo okolja.

Pričakovani rezultati:

– Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji.

– Višji prihodek in dohodek na kmetiji.

Komentiranje je zaprto.